De algemene voorwaarden van Bootcamp Club Fitter

1. Deelname aan de Bootcamp Club Fitter trainingen, de Basis bootcamp, de Gevorderde bootcamp, de running bootcamp en de Materialen bootcamp geschiedt geheel op eigen risico.

2. Bootcamp Club Fitter is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.

3. De trainingen van Bootcamp Club Fitter zijn intensief en in sommige gevallen blessuregevoelig. Naar eigen inzicht dienen de deelnemers te besluiten of zij, zowel fysiek als mentaal, in staat zijn te kunnen deelnemen aan één van de door Bootcamp Club Fitter aangeboden trainingen.

4. Indien de deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, zwanger is, of indien de deelnemer om een andere reden twijfelt aan een trainingsdeelname, raden wij aan om eerst advies in te winnen bij een arts en of een fysiotherapeut.

5. Aan de trainingsadviezen die één van onze trainers aanbieden kunnen geen rechten worden ontleend en worden voor eigen risico opgevolgd.

6. Bootcamp Club Fitter heeft het recht om de deelnemer waarbij de veiligheid op mentaal en/of het fysieke vlak, naar de overtuiging van Bootcamp Club Fitter, niet langer gegarandeerd kan worden, uit te sluiten van (verdere) deelname aan de trainingen. De financiële schade die mogelijk zou kunnen worden geleden door deze beslissing kan niet worden verhaald. Er vindt geen restitutie van de overeengekomen kosten plaats.

7. Bootcamp Club Fitter is niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens de door Bootcamp Club Fitter georganiseerde trainingen.

8. Indien naar de beoordeling van Bootcamp Club Fitter de veiligheid ten gevolge van extreme weersomstandigheden, waaronder worden verstaand: onweer, storm, bliksem, extreme warmte, sneeuw of ijzel, niet langer kan worden gegarandeerd is Bootcamp Club Fitter gerechtigd de training te annuleren. Bootcamp Club Fitter is niet aansprakelijk voor geleden schade ten gevolge van de bovengenoemde omstandigheden. Er zal in overleg wel naar een andere datum worden gekeken zodat de training kan worden ingehaald.

9. De deelnemer stemt ermee in dat haar gegevens door Bootcamp Club Fitter bewaard zullen worden. Bootcamp Club Fitter verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

10. De deelnemer verklaart, met ingang van heden, geheel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid deel te nemen aan de trainingen van Bootcamp Club Fitter.

11. Het abonnement gaat in op de dag van inschrijven. Er kan direct deelgenomen worden aan de trainingen. Voor het opzeggen van het abonnement geldt er een opzegtermijn van een kalendermaand.

12. Bootcamp Club Fitter heeft het recht om verandering aan te brengen in deze voorwaarden.

13. Bij inschrijving ga je akkoord met deze algemene voorwaarden van BedrijfsBootcamp.

14. Wanneer je deelneemt aan één van onze trainingen ga je akkoord met deze algemene voorwaarde.

Terug naar home